About us //

EU Projects

30.09.2023

LEO Kompetences Centra pētījuma Nr. 1.6. īstenošanas progress, 30.09.2023.

A/S “RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS” veic pētījumu Nr. 1.6. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa vienpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”. Pētījumu līdzfinansē Eiropas savienība. Pētījuma izpildes periods 01.02.2023.  - 30.04.2024.

Pārskata periodā (01.07.2023. – 30.09.2023.) tika pabeigta aRD820 topoloģijas izstrāde un veikta mikroshēmas projektēšanas un tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde.  Tika uzsākta cenu aptauja par mikroshēmu ražošanu. Kad būs zināms mikroshēmas ražošanas pakalpojuma sniedzējs, ražošanas plāns tiks precizēts, atbilstoši ražotāja iespējām. Tika strādāts pie metodikas aRD820 mikroshēmu elekrisko parametru mērīšanai. Tika veikta Integrālo shēmu  parametru mērīšanas metožu izpēte un izstrāde.

 

Pētījums tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros īstenotā projektā Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 “Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”. 

 

The progress of the research project No. 1.6. at LEO Competence Centre, 30.09.2023.

The JSC (A/S) “RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS”  implements the research project No. 1.6. “Research and Development of Low Voltage and Low Noise Single-Stage Rail-to-Rail Operational Amplifier Technology and Chip Prototype”. The project is co-financed by the European Union. The period of execution of the research is 01.02.2023. - 30.04.2024.

During the reporting period (01.07.2023 - 30.09.2023) the development of the topology of aRD820 was completed and the development of the chip design and technological documentation was carried out. A price survey for chip manufacturing was launched. Once the chip production service provider is known, the production plan will be refined according to the manufacturer's capabilities. Work was done on the methodology for measuring the electrical parameters of aRD820 chips. Research and development of methods for measuring parameters of integrated circuits was carried out.

 

The research project is carried out via Latvian Recovery and Resilience Mechanism Plan under reform and investment direction 5.1.r. "Increasing productivity through increasing the amount of investment in R&D", reform 5.1.1.r. “Management of innovations and motivation of private R&D investments", investment 5.1.1.2.i. "Support instrument for the development of innovation clusters",  project No. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 "Competence Center of the Latvian Electrical and Optical Equipment Manufacturing Industry". 

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce