About us //

EU Projects

Rail-to-Rail 31.08.21

 A/S “RD ALFA mikroelektronikas departaments” turpina veikt pētījumu Nr. 1.17. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”, kas tiek īstenots Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra īstenotā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006 ietvaros. Projektu līdzfinansē projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma izpildes periods 01.12.2020.  - 30.06.2022.

Pētījuma trešajā ceturksnī (01.06.2021. – 31.08.2021.) tika turpināts darbs pie operacionālā pastiprināta testēšanas moduļa izstrādes. Ražotājs veica mikroshēmu plates izgatavošanu, atbilstoši iesniegtajai topoloģijai un ražošanas dokumentācijai.

 

 

 

The JSC (A/S) “RD ALFA mikroelektronikas departaments” continues to carry out the research No. 1.17. “Research and Development of Low Voltage and Low Noise Level Four-level Rail-to-Rail Operational Amplifier Technology and Microchip Prototype”, implemented within the framework of the project No. 1.2.1.1/18/A/006, which is implemented by the Latvian electronical and optical equipment industry competence centre. The project is co-funded by the European Regional Development Fund. Period for the implementation of the research: 01.12.2020–30.06.2022.

 

During the third quarter of the research (01.06.2021–31.08.2021), work was continued on the development of the operational amplifier testing module. The manufacturer made a microchip board according to the submitted topology and manufacturing documentation.

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce