About us //

EU Projects

06.05.2019

Research of the New Generation Spectrometry: Development of Design and Technologies for the Manufacturing of Innovative Diode

Name of the research project: Research of the New Generation Spectrometry: Development of Design and Technologies for the Manufacturing of Innovative Diode Detectors.

 

Project No. 1.2.1.1/18/A/006

 

Purpose of the research is to continue studying and developing diode photo-spectrometer, which is usable for the measurement of spectrum of incident flux at least within the range of 300–1100 nm. Precision of measurement of the length of photo-spectrometer and resolution thereof will be determined. The photo-spectrometer has a potential of being introduced in the market as a cheaper replacement of the USB spectrometers.

            Improvement of the mathematical model of the light spectrum reconstruction will be performed, structure of new modification photo-detector will be developed, and prototype of this system will be created and tested.

            The photo-detector under research may be demanded for the monitoring of optical surveillance systems as photo-sensor of the initial information. This photo-detector, equipped with comparatively cheap electronics, will be usable for analysis of optical signal, identification of hazardous substances determination of concentration thereof, wireless transmission of information, thus helping to prevent possible threat and resolving security issues.

 

A/S “RD ALFA mikroelektronikas departaments” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

Pētniecības projekta nosaukums: Fotodiodes konstrukcijas un ražošanas tehnoloģijas izpēte un pilnveidošana, un fotospektrometra izstrāde.

 

Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006

 

Pētījuma mērķis ir turpināt pētīt un  izstrādāt diožu fotospektrometru, kurš spējīgs mērīt krītošās gaismas spektru vismaz reģionā 300 - 1100 nm. Tiks noteikta fotospektrometra viļņa garuma mērīšanas precizitāte un izšķirtspēja. Fotospektrometram ir potenciāls tikt ieviestam tirgū kā USB spektrometru lētākam aizvietotājam.

            Tiks veikta gaismas spektra rekonstrukcijas matemātiskā modeļa pilnveidošana, izstrādāta jaunas modifikācijas fotodetektora struktūra, izveidots un testēts šīs sistēmas prototips.

 

            Pētāmais  fotodetektors  var būt  pieprasīts optisko uzraudzības sistēmu monitoringā kā sākotnējās informācijas fotosensors. Šis fotodetektors,  aprīkots ar samērā lētu elektroniku, varēs analizēt informatīvo optisko signālu, identificēt  kaitīgās vielas un noteikt to koncentrāciju,  pārraidīt informāciju bezvadu sakaru veidā, palīdzot novērst iespējamos draudus un risinot drošības jautājumus. 

 

 

 

 

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce