About us //

EU Projects

31.05.2023

LEO Kompetences Centra pētījuma Nr. 1.6. īstenošanas progress, 31.03.2023.

A/S “RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS” veic pētījumu Nr. 1.6. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa vienpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”. Pētījumu līdzfinansē Eiropas savienība. Pētījuma izpildes periods 01.02.2023.  - 30.04.2024.

Pārskata periodā (01.02.2023 - 31.03.2023.) tika veikta Analog Devices AD820 parauga elektriskās shēmas analīze. Izmērīti tās elektriskie parametri un to robežvērtības. Tika izstrādāta mikroshēmas aRD820 elektriskā shēma, ņemot vērā ražotāja tehnoloģiskos ierobežojumus. Tika izvēlēts mainīt atsevišķus elektriskās shēmas moduļus, salīdzinājumā ar analogu. Piemēram, tika modificēts ieejas modulis  un strāvas avoti. Pārklājumu rezistori tika aizstāti ar jonu implantētajiem (paredzamā precizitāte ±10%). Nobīdes sprieguma (offset voltage) pieskaņošana tiek veikta strāvas spogulī (current mirror). VT2 un VT4 emiteros esošie rezistori 2k samazina nobīdes spriegumu. Tika ņemta vērā pieredze, kas iegūta, izstrādājot aRD824 četru kanālu operacionālo pastiprinātāju. aRD820 elektriskā shēma un tās moduļi tika pārbaudīti, izmantojot elektrisko shēmu datorsimulāciju programmu Microsim 8. Tika izstrādāts tehniskais uzdevums mikroshēmu ražošanai. Dots tehnoloģiskais uzdevums kristāla topogrāfijas izstrādei.

 

Pētījums tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros īstenotā projektā Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 “Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”. 

 

The progress of the research project No. 1.6. at LEO Competence Centre, 31.03.2023.

 

The JSC (A/S) “RD ALFA MIKROELEKTRONIKAS DEPARTAMENTS”  implements the research project No. 1.6. “Research and Development of Low Voltage and Low Noise Single-Stage Rail-to-Rail Operational Amplifier Technology and Chip Prototype”. The project is co-financed by the European Union. The period of execution of the research is 01.02.2023. - 30.04.2024.

During the reporting period (01.02.2023 - 31.03.2023.), an electrical circuit analysis of the Analog Devices AD820 sample was performed. Its electrical parameters and their limit values were measured. The circuit diagram of the aRD820 chip was developed taking into account the technological limitations of the manufacturer. It was chosen to change the individual modules of the electrical circuit, compared to the analogue one. For example, the input module and power supplies were modified. Coating resistors were replaced by ion-implanted ones (expected accuracy ±10%). Adjustment of the offset voltage is performed in the current mirror. The 2k resistors in the emitters of VT2 and VT4 reduce the offset voltage. The experience gained during the development of the aRD824 four-channel operational amplifier was considered. The aRD820 electrical circuit and its modules were tested using the electrical circuit computer simulation program Microsim 8. The technical task for the production of chips was developed. The technological task for the development of crystal topography is given.

The research project is carried out via Latvian Recovery and Resilience Mechanism Plan under reform and investment direction 5.1.r. "Increasing productivity through increasing the amount of investment in R&D", reform 5.1.1.r. “Management of innovations and motivation of private R&D investments", investment 5.1.1.2.i. "Support instrument for the development of innovation clusters",  project No. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 "Competence Center of the Latvian Electrical and Optical Equipment Manufacturing Industry". 

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce