About us //

EU Projects

Rail-to-Rail 31.05.22

A/S “RD ALFA mikroelektronikas departaments” turpina veikt pētījumu Nr. 1.17. “Zema sprieguma un zema trokšņu līmeņa četrpakāpju Rail-to-Rail operacionālā pastiprinātāja  tehnoloģijas un mikroshēmas prototipa izpēte un izstrāde”, kas tiek īstenots Latvijas elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centra īstenotā projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006 ietvaros. Projektu līdzfinansē projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Pētījuma izpildes periods 01.12.2020.  - 30.06.2022.
 
 
Pētījuma sestajā ceturksnī (01.03.2022. – 31.05.2022.) tika veikta izgatavotā uzlabotā operacionālā pastiprinātāja aRD824 testēšana. Mērījumu dati tika salīdzināti ar Analog Devices AD824 mikroshēmas parametriem. Mērījumu dati rādīja, ka iegūtie parametri atbilst aRD824 specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir tuvi AD824 specifikācijai. Par pētījuma rezultātiem tika sagatavotas 2 publikācijas (konferenču tēzes), kuras ir iekļautas konferences “Engineering for Rural Development, Jelgava, 25-27 May 2022” rakstu krājumā, kas tiek indeksēts SCOPUS.
 

 

 The JSC (A/S) “RD ALFA mikroelektronikas departaments” continues to carry out the research No. 1.17. “Research and Development of Low Voltage and Low Noise Level Four-level Rail-to-Rail Operational Amplifier Technology and Microchip Prototype”, implemented within the framework of the project No. 1.2.1.1/18/A/006, which is implemented by the Latvian electronical and optical equipment industry competence centre. The project is co-funded by the European Regional Development Fund. Period for the implementation of the research: 01.12.2020–30.06.2022.

 

During the sixth quarter of the research (01.03.2022. – 31.05.2022.) the testing of the manufactured advanced operational amplifier aRD824 was carried out. The measurement data were compared with the parameters of the Analog Devices AD824 chip. The measurement data showed that the obtained parameters meet the requirements of the aRD824 specification and are close to the AD824 specification. Two publications (conference theses) were prepared on the results of the research. They are included in the Proceedings of the conference "Engineering for Rural Development, Jelgava, 25-27 May 2022", which is indexed in SCOPUS.

67109 400
youtube rdalfa linkedin rdalfa
ISO chamber of commerce